مدیریت

 
  مدیر امور اداری و پشتیبانی
دکتر یاسر شهبازی

تلفن : 04135541814
دورنگار:   5419704 -411-98+

 
معاون مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه
دکتر یاسر حمزوی

تلفن:   5419705-411-98+
دورنگار:   5419704 -411-98+
رایانامه:  Y.hamzavi@tabriziau.ac.ir
 
  مسئول دفتر حوزه اداری و مالی دانشگاه
بلال فرج زاده

تلفن:   5419702-411-98+
دورنگار:   5419704-411-98+
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297301-041   دورنگار :35419704-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.