مدیریت


 مدیریت امور اداری و پشتیبانی
دکتر یاسر شهبازی

تلفن : 04135541814
دورنگار:   5419704 -411-98+

 

 معاون مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه
مهندس مجتبی روشن

تلفن:   5419705-411-98+
دورنگار:   5419704 -411-98+
  m.roshan@tabriziau.ac.ir :رایانامه
 

 مسئول دفتر حوزه اداری و مالی دانشگاه
بلال فرج زاده

تلفن:   5419702-411-98+
دورنگار:   5419704-411-98+
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297301-041   دورنگار :35419704-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.