آشنایی با امور اداری و پشتیبانی

مديريت امور اداری و پشتیبانی در واقع جنبه انسانی یک سازمان را دربرمیگيرد و از آنجا که سرمایه انسانی مهمترین عامل در نيل به اهداف هر سازمان به شمار میرود، از اين روست که اين مديريت در جهت رضايت کارکنان و تأمين هدفهای سازمانی نقش حیاتی دارد.این مدیریت، مسئولیت پشتیبانی در زمینه های پرسنلی، اداری و اجتماعی کارکنان را عهده دار بوده و بدین منظور در چارچوب وظایف و اختیارات خود کلیه ملزومات و نیازمندی های واحدهای مختلف سازمان را تهیه و در اختیار آنان قرار میدهد.مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز با تکیه بر سیاست گذاری های ابلاغی رئیس و حمایت معاونت محترم توسعه مدیریت دانشگاه سعی بر زمینه سازی و دستیابی به این مهم دارد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297301-041   دورنگار :35419704-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.