آشنایی با مدیریت منابع انسانی، اداری و پشتیبانی

مديريت منابع انسانی، اداری و پشتیبانی در واقع جنبه انسانی یک سازمان را دربرمیگيرد و از آنجا که سرمایه انسانی مهمترین عامل در نيل به اهداف هر سازمان به شمار میرود، از اين روست که اين مديريت در جهت رضايت کارکنان و تأمين هدفهای سازمانی نقش حیاتی دارد.این مدیریت، مسئولیت پشتیبانی در زمینه های پرسنلی، اداری و اجتماعی کارکنان را عهده دار بوده و بدین منظور در چارچوب وظایف و اختیارات خود کلیه ملزومات و نیازمندی های واحدهای مختلف سازمان را تهیه و در اختیار آنان قرار میدهد.مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز با تکیه بر سیاست گذاری های ابلاغی رئیس و حمایت معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع دانشگاه سعی بر زمینه سازی و دستیابی به این مهم دارد.

شرح وظایف:
 • -    تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای اداری و عمومی در سطح دانشگاه.
  -    اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی، رفاهی و پشتیبانی .
  -    تهیه و تنظیم آیین¬نامه¬ها، بخشنامه¬ها و دستورالعمل¬های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید.
  -    همكاری با مدیریت، برنامه بودجه، تحول اداری و بهره¬وری در بررسی رسته¬های شغلی مشاغل دانشگاهی.
  -    برنامه¬ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح¬ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیات علمی و غیرهیات علمی با همكاری مدیریت برنامه بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه.
  -    پیش بینی ترفیع پایه و ارتقای رتبه کارکنان با کمک واحدهای مربوط .
  -    ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه.
  -    تهیه طرح¬های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح¬های مزبور.
  -    برنامه¬ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه.
  -    نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی¬های لازم.
  -    همكاری با مدیریت برنامه بودجه، تحول اداری و بهره وری دانشگاه در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست¬های سازمانی .
  -    نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام وقت، اضافه¬کاری و انتصاب کارکنان (هیأت علمی و غیرهیأت علمی).
  -    رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.
  -    همكاری گروه نظارت و ارزیابی در انجام امور مربوط به ارزیابی عملكرد اعضای غیر هیات علمی دانشگاه .
  -    مشارکت در جلسات و کمیسیون¬های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم.
  -    نظارت بر انجام کلیه امور عمومی و خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.
  -    همكاری با اداره حراست در زمینه حفاظت از ساختمان¬ها، اموال و تأسیسات.
  -    همكاری با واحدهای ذی ربط در انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمانها و تأسیسات موجود .
  -    شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.
  -    مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت¬های رسیدگی به تخلفات اداری.
  -    پیش بینی و بر آورد نیازهای تدارکاتی دانشگاه برای دریافت اعتبارات لازم و توزیع آن بین کارپردازان تحت سرپرستی و ارائه پیشنهاد های موثر و لازم برای تأمین آن .
  -    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.
   

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297301-041   دورنگار :35419704-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.