خددمات

 مسئول خدمات

صمد بهره ور قراملکی

 تلفن: 5419707-411-98+
 نیروی خدماتی

صبر اله زینال پور
 نیروی خدماتی

اصغر خانی
 نیروی خدماتی

میر احمد نجیبی حسینی
 نیروی خدماتی

کریم جاویدی
 نیروی خدماتی

حجت یوسف زاده

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297301-041   دورنگار :35419704-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.