هیات اجرایی منابع انسانی

هیات اجرایی منابع انسانی:
مرجعی است که در چهارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی هیات امنا  و بر اساس (دستور العمل نحوه تشکیل وظایف هیات اجرایی منابع انسانی  آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه) ، متکفل اعمال وظایف و اختیارات و تنظیم راهکارهای اجرایی بخش اداری، تشکیلاتی و امور نیروی انسانی غیر هیات علمی و سایر امور محول دانشگاه است.

اعضای هیات اجرایی :

1.    دکتر سجاد پاکزاد (رئیس هیات)
2.    دکتر محمدرضا چناقلو (نماینده کمیسیون دائمی هیات امنا)
3.    آقای رضا بابائی (دبیر هیات)
4.    دکتر آزیتا بلالی اسکوئی (اداره طرح و برنامه اسلامی شدن، نظارت و ارزیابی)
5.    دکتر فرهاد آخوندی (عضو هیات)
6.    آقای روح اله سلیم پور (عضو هیات)

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297301-041   دورنگار :35419704-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.